Τροπολογία: Συμβούλια και Προϊστάμενοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης, Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις  κρίσιμων ζητημάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων, Υπηρεσιακά Συμβούλια, Προϊστάμενοι Περιφερειών – Τροποποίηση ν. 4321/2015.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογία, επιχειρείται η συνεκτική και άμεση ρύθμιση,  ζητημάτων για τη λειτουργία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, κρίσιμων υπηρεσιών, τις οποίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να προσφέρει στους πολίτες, ανταποκρινόμενη σε έκτακτες ή εποχικές ανάγκες και καταστάσεις. Επίσης, ρυθμίζεται η διαδικασία επιλογής στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθώς και μια αναγκαία τροποποίηση στη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4321/2015.

Αναλυτικά : Με την προτεινόμενη στην παράγραφο 1  ρύθμιση, εξαιρούνται από την προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των ΟΤΑ που προκύπτουν από θεομηνίες και καταστροφές, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν. 2190/1994 και 212 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν. Είναι προφανές ότι η χρονοβόρα διαδικασία χορήγησης της έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 δεν συνάδει με τον κατεπείγοντα και έκτακτο χαρακτήρα των συγκεκριμένων προσλήψεων. Από την εν λόγω τροποποίηση δεν θίγεται η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, σχετικά με το προσωπικό του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007.

Με την προτεινόμενη στην παράγραφο 2 ρύθμιση, αυξάνεται κατ’ εξαίρεση η διάρκεια των συμβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 206 παρ. 1 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007) από δύο (2) σε τρεις (3) μήνες, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών (εργάτες πυρασφάλειας και ναυαγοσώστες). Πρόκειται, αντικειμενικά, για υποχρεώσεις των ΟΤΑ, τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας, με βάση τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Παράλληλα, με την προτεινόμενη στην παράγραφο 3 ρύθμιση, λαμβάνεται μέριμνα για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των ανώνυμων εταιριών των ΟΤΑ, στις οποίες οι οικείοι ΟΤΑ διαθέτουν τουλάχιστον το 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου και οι οποίες λύονται για οιονδήποτε λόγο. Το προσωπικό αυτών των εταιριών, για λόγους ίσης μεταχείρισης με το προσωπικό των υπό εκκαθάριση ΔΕΥΑ και κοινωφελών επιχειρήσεων, μπορεί να μεταφέρεται αντίστοιχα με τη δραστηριότητα στο Δήμο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του ίδιου Δήμου, έπειτα από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Περιφερειών, τα οποία συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 248 και 249 του ν. 3852/2010 λήγει σε διαφορετικά, χρονικά σημεία. Η προτεινόμενη στην παράγραφο 4, ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, επειδή : 1ον ) Διασφαλίζεται κοινός χρόνος έναρξης και λήξης λειτουργίας των εν λόγω Συμβουλίων. 2ον)   Η διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων σε αυτά θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφέρειες και το Δημόσιο,  3ον ) Η θητεία των προϊσταμένων των Περιφερειών, οι οποίοι είχαν οριστεί με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1β του ν. 3905/2010 έληγε την 31η. 12. 2011 (προθεσμία ενδεικτική), πλην όμως, πολλοί εξ αυτών εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις ευθύνης και μετά από την ανωτέρω προθεσμία.

Με την προτεινόμενη στην παράγραφο 5 διάταξη, επέρχεται τροποποίηση και αποσαφήνιση του περιεχομένου του άρθρου 1, παρ. 4 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄), αφενός με τη διαγραφή της φράσης «σύμφωνα με το ν. 1337/1983», καθώς η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται κυρίως βάσει του ν. 2508/1997 ή και του ν. 1337/1983 και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα, όπως αναλύεται στην εγκύκλιο 31/5-3-2004 του τότε υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ενώ παράλληλα, ο προσδιορισμός της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά, κατά την παρ. 13 του αρ. 12 του ν. 1337/1983, γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Δ` του ν. 2882/2001 για τον υπολογισμό της αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου. Επίσης, προστίθεται η φράση «και εξετάζεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 170 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.», μετά το τέλος της παραγράφου ως έχει, καθώς η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. (παρ. 5, αρ. 102 Συντ.) επιβάλει την άσκηση της αρμοδιότητας από όργανά τους. Υπό τη έννοια της τελευταίας αυτής προτεινόμενης διάταξης, αρμοδιότητα για τη ρύθμιση οφειλής μέχρι 50.000 € έχει ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας, για οφειλή από 50.000€ μέχρι 150.000 € η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή της Περιφέρειας και για οφειλή άνω των 150.000 € το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για τα δε νομικά πρόσωπα η αρμοδιότητα ασκείται από το διοικητικό τους συμβούλιο το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, προβλέποντας αντίστοιχα όρια οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους τους.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ…

1 α. Η παράγραφος 20 περίπτωση α του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής : «20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α` 280), εξαιρουμένης της πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο, ή κατ’ εξαίρεση, τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.  Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν. 2190/1994 και 212 του Ν. 3584/2007. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.»

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 παραμένει σε ισχύ.

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής : «1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999 (Α’ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.»
  2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109, ν. 3852/ 2010, αντικαθίσταται ως εξής : «Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ ή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ΟΤΑ και ανάληψης των δραστηριοτήτων της, από τον οικείο ΟΤΑ ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».

4 α. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, για τη διετία 2015-2016, αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2015 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ειδικά για την ανωτέρω συγκρότηση, ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών, καθώς και τυχόν λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκλογής τους, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 β. Η θητεία των μελών τυχόν υφιστάμενων, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Περιφέρειες λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση των Συμβουλίων της παρ. 1 α.

γ. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Περιφερειών, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρατείνεται έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων της παρ. 1 α.

δ. Το εδάφιο β του άρθρου 250 του ν. 3852/2010 καταργείται.

ε. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία υπογράφονται από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Περιφερειών, οι οποίοι ορίστηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 1β του ν. 3905/2010(ΦΕΚ 219 Α΄), καθώς και επιδόματα ευθύνης, τα οποία καταβάλλονται σε αυτούς, μετά την 1.1.2012 και έως την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται, αντιστοίχως, ότι έχουν υπογραφεί και έχουν καταβληθεί νομίμως.

  1. Στο άρθρο 1, παρ. 4, του ν.4321/2015, η φράση «σύμφωνα με το ν. 1337/1983» διαγράφεται. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου, προστίθεται η φράση «και εξετάζεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει».

Αθήνα, 24 Απριλίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Βίτσας Δημήτριος

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Βαρδάκης Σωκράτης

Γαϊτάνη Ιωάννα

Γιαννακίδης Στάθης

Γκαρά Αναστασία

Γεωργοπούλου Έφη

Δελημήτρος Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεḯν

Θελερίτη Μαρια

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Κανελλοπούλου Μαρία

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κατριβανου Βασιλική

Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυρίτση Αγλαḯα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχαλάκης Νίκος

Μιχελογιαννάκης Γιάννης

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Πάντζας Γιώργος

Πετράκος Θανάσης

Ρίζος Δημήτρης

Σταθάς Γιάννης

Στέφος Γιάννης

Συρίγος Αντώνης

Συρμαλένιος Νίκος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τσανάκα Αλεξάνδρα

Φάμελλος Σωκράτης