ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

11ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΔΩΣΕ Ο ΠΑΝΑΓ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.1.6/172 214/375/26-2-2015, ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Παναγιώτης Λαφαζάνης, ανακαλεί την υπ’ αριθμόν 14379/3600/8-10-2014 θεώρηση της Αρχιτεκτονικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης της «Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών», προκειμένου να γίνει επανέλεγχος για το κατά πόσο οι υποβληθείσες μελέτες, πάνω στις οποίες βασίστηκε η θεώρηση, είναι σύμφωνες με τις κείμενες πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις.

Ο επανέλεγχος αυτός κρίθηκε επιβεβλημένος, μετά από έγγραφες καταγγελίες φορέων και έχει ως στόχο να προασπίσει με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο τη νομιμότητα και πρώτα απ’ όλα το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ολόκληρο το κείμενο της  Υπουργικής Απόφασης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 14379/3600/8-10-2014 θεώρησης Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης της «Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας»  

Α. 1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 14379/3600/8-10-2014 πράξη της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ θεωρήθηκε η Αρχιτεκτονική και η Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη της «Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 161 του ν.δ. 210/1973, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 54 του ν.4280/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.4030/2011.

2. Με το άρθρο 54 του ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159/8-8-2014) αντικαταστάθηκε το άρθρο 216 του ν.δ.210/1973 «Μεταλλευτικός Κώδικας» και ορίστηκε ότι:

«1.α. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/ 23.5.2011, Β’ 1227) ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου.

β. Η άδεια δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω περίπτωσης χορηγείται από την οικεία υπηρεσία δόμησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν, φέρουν τη θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας που χορηγεί την έγκριση δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

γ. Για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/ 2223/ 23.5.2011, Β’ 1227) εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού περί της στατικής επάρκειας αυτών.

δ. Ο έλεγχος των εργασιών δόμησης των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων διενεργείται από τους ελεγκτές δόμησης του άρθρου 10 του ν. 4030/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αριθμ. 299/16.1.2014 υπουργικής απόφασης (Β’ 57), ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια δόμησης.

2. Η ως άνω έγκριση και άδεια δόμησης δύναται να χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270) ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του παρόντος».

3. Στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν.4030/2011 ορίζεται:

«1. Έγκριση Δόμησης

Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9.

γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφισταμένων κτισμάτων ή δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετων κτισμάτων ή χρήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης ή τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε περίπτωση προσθήκης, και οι εγκρίσεις άλλων αρμόδιων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, καθώς και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου απαιτούνται».

4. Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ίδιου ν.4030/2011 ορίζεται:

«Έλεγχος δικαιολογητικών στοιχείων

1. α. Η έγκριση δόμησης χορηγείται μέσα σε πέντε ημέρες, από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών ύστερα από έλεγχο:

αα) του τίτλου ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση του χρόνου κατάτμησης σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα και των αποδεικτικών στοιχείων νομιμότητας τυχών υφιστάμενων κτισμάτων στο ακίνητο,

ββ) του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης σε ότι αφορά την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και των στοιχείων και των υπολογισμών που αναγράφονται σε αυτά,

γγ) των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

β. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων

γ. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται με αιτιολογία στο φύλλο ελέγχου και καλούνται ο ιδιοκτήτης και ο μελετητής μηχανικός προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις, μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης.

Αν η αίτηση για έγκριση δόμησης δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί».

5. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 54 παρ.8 του ν.4280/2014, η οποία αντικατέστησε το άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα, η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ υποκαθιστά την έγκριση δόμησης, που προηγείται της σχετικής άδειας δόμησης.

Η έννοια της διάταξης αυτής είναι ότι, για την οικονομία των διοικητικών πράξεων και την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των απαιτούμενων εγκρίσεων αυτών των εγκαταστάσεων, το στάδιο ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, το οποίο καταλήγει στην έκδοση έγκρισης δόμησης, ενσωματώνεται στη διαδικασία έγκρισης της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ.

6. Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή είναι εφαρμοστέα στις πράξεις έγκρισης σχετικών τεχνικών μελετών που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος αυτής (ήτοι μετά την 8-8-2014), δεδομένου ιδίως ότι δεν προβλέπονται σχετικές μεταβατικές διατάξεις, και υπό την προϋπόθεση ότι στον φάκελο της Τεχνικής Μελέτης που υποβάλλεται προς έγκριση περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση πράξης έγκρισης δόμησης, τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4030/2011.

7. Επειδή η Τεχνική Μελέτη της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών εγκρίθηκε με την 4005/665/12-4-2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης ΜΕΒΟ του ΥΠΕΚΑ και η άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού αυτής με την 9452/1794/13-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δηλ σε χρόνο κατά πολύ προγενέστερο της ως άνω ρύθμισης, ευλόγως δεν περιλάμβαναν τα σχετικά στοιχεία και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την απαιτούμενη έγκριση δόμησης, που προηγείται της έκδοσης άδειας δόμησης, για την ανέγερση του Εργοστασίου στις Σκουριές.

8. Επειδή η μεταγενέστερη της ημερομηνίας (12-4-2013) έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης «θεώρηση» της Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης από την υπηρεσία , χωρίς έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων, έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 161 του ν.δ 210/1973, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 54 παρ.8 του ν.4280/2014, το οποίο όπως ελέχθη δεν καλύπτει τις τεχνικές μελέτες που έχουν εγκριθεί προ της 8-8-2014 και δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων.

Β. Επειδή με την από 8-12-2004 και υπ’ αρ. πρωτ. 23050/17.12.2014 καθώς και την όμοια με αρ. πρωτ. ΓΑνΥ 399/11-2-2015 αίτηση-αναφορά-καταγγελία του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων καταγγέλλεται ότι έχουν υποβληθεί ανακριβή στοιχεία σχετικά με το μέγεθος του γηπέδου ιδιοκτησίας του φορέα του έργου, καθώς και την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα αυτού, στοιχεία τα οποία είναι ελεγκτέα υποχρεωτικώς κατά το στάδιο έκδοσης της έγκρισης δόμησης και στην προκειμένη περίπτωση δεν ελέγχθησαν.

ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ η υπ’ αρ. 14379/3600/8-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ για τη θεώρηση της Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών του έργου «Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» στην περιοχή της Δ.Κ. Μεγάλης Παναγιάς του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, προκειμένου να γίνει έλεγχος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 του ν.4030/2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πηγη