Ερώτηση του Χ. Ζεϊμπέκ στον κ. Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με το έργο “Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης νοτίων διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων” »

 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το έργο “Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης νοτίων διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων” »

          Με την υπ’ αριθμ. 154 / 2022 απόφαση (ΑΔΑ: 623ΖΩ6Γ-8ΙΠ) της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων από το πρακτικό με αριθμ. 16 / 2022 εγκρίθηκε το πρακτικό 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ». Όπως προκύπτει από το πρακτικό και τα λεγόμενα του Δημάρχου Αβδήρων το εν λόγω έργο υλοποιείται από την ΔΕΥΑΑ και αφορά την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού των νοτίων διαμερισμάτων του Δήμου.

Για το συγκεκριμένο έργο είχε διενεργηθεί διαγωνισμός ήδη από το 2019, όπου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 132 / 2019 Απόφαση του Πρακτικού 16 / 22-10-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων (ΑΔΑ: Ω2Λ3Ω6Γ-Α6Τ)  αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου η εταιρεία με την επωνυμία: “ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ” η οποία προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,69% και ποσό προσφοράς 1.242.259,08 € (χωρίς ΦΠΑ). Με την υπ’ αριθμ. 126 / 2020 Απόφαση που εμπεριέχεται στο Πρακτικό με αριθ.: 14 / 2020 της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων στις 22 Ιουλίου 2020 (ΑΔΑ: 63ΑΡΩ6Γ-ΣΤΜ), τελικώς ελλείψει δικαιολογητικών του φακέλου της ως άνω εταιρείας, κατακυρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου  στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.» η οποία προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,37% και ποσό προσφοράς 1.251.042,84 € (χωρίς ΦΠΑ).  Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης διορισμού αρχαιολόγου από την εφορεία αρχαιοτήτων, η «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.» αιτήθηκε τη διάλυση της σύμβασης και η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την διάλυση της με ανάδοχο την «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρου 161 του Ν. 1412/2016.

Κατόπιν τούτων το έργο επαναδημοπρατήθηκε με δύο συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εκ των οποίων από την συνεδρίαση της ως άνω επιτροπής με το υπ’ αριθμ. 16 / 2022 Πρακτικό και την υπ’ αριθμ. 154 / 2022 απόφαση ενεκρίθη κατά πλειοψηφία ως προσωρινός μειοδότης η εταιρεία με την επωνυμία: «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.», η οποία στον τελευταίο διαγωνισμό προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,41% και ποσό προσφοράς 2.566.128,68 € (χωρίς ΦΠΑ)! Όπως γίνεται αντιληπτό από το απόσπασμα του ως άνω πρακτικού η απόφαση συνάντησε την αντίδραση ενός δημοτικού συμβούλου, ο οποίος εύλογα έθεσε τις ενστάσεις του σχετικά με την τεράστια απόκλιση της προσφοράς του μειοδότη σε σχέση με τρία χρόνια πριν, η οποία είναι διπλάσια και αγγίζει το 1.300.000€. Ωστόσο, τελικώς, με την υπ’ αριθμ. 242 / 2022 απόφαση που εμπεριέχεται στο Πρακτικό με Αριθ.: 22/2022 της  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΩΩ6Γ-ΤΞΕ) το έργο κατακυρώθηκε στον οικονομικό φορέα “ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ” με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,41% και ποσό προσφοράς 2.566.128,68 € χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι το ως άνω έργο είχε ενταχθεί αρχικά στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και κατόπιν μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει σοβαρό ζήτημα σχετικά με την τήρηση της Αρχής της Χρηστής Διοίκησης και της Αρχής της Οικονομικότητας του Δήμου, ο οποίος όφειλε να μεριμνήσει και να επιτύχει καλύτερη προσφορά από τον ανάδοχο, δεδομένου ότι μόλις τρία χρόνια πριν η προσφορά του ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστική.

Επειδή, τέτοιες πρακτικές κλονίζουν την εμπιστοσύνη των δημοτών και εγείρουν αμφιβολίες για την τήρηση της χρηστής διοίκησης

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πώς κρίνετε την ως άνω σύμβαση από άποψη προσφορότητας;
  2. Θεωρείτε ότι η σύναψη σύμβασης με τόσο εξόφθαλμη απόκλιση σε σχέση με την προ τριών ετών πρώτη κατακύρωση είναι εύλογη με βάση τις παρούσες συνθήκες;
  3. Τηρείται με την ως άνω σύμβαση η αρχή της χρηστής διοίκησης και της οικονομικότητας της λειτουργίας των Δήμων; Θα μπορούσε ο Δήμος να επιδιώξει χαμηλότερη προσφορά από τον ανάδοχο και με ποιον τρόπο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 Χουσεΐν Ζεϊμπέκ