Οι τροπολογίες που ψήφισαν οι σύνεδροι του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Οι σύνεδροι του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ηλεκτρονική ψηφοφορία που διενεργήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 14 και 15 Μαΐου 2022 αποφάσισαν τις σχετικές τροπολογίες που είχαν κατατεθεί στο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ενέκριναν το Καταστατικό με ποσοστό 90,48%.

Στην 1η Διάταξη για το άρθρο 4 που αφορά την  Ένταξη Μελών ψηφίστηκε η πρώτη πρόταση. Σύμφωνα με αυτή: Η ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι ατομική και γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου/της ενδιαφερόμενης, η οποία υποβάλλεται μαζί με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας στην αντίστοιχη Οργάνωση Μελών ή προς οποιοδήποτε κεντρικό ή ενδιάμεσο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ή της ψηφιακής πλατφόρμας/εφαρμογής του κόμματος. Η ατομική ένταξη μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά μέσω του isyriza. Κάθε μέλος της Οργάνωσης Μελών έχει δικαίωμα να υποβάλει τις αντιρρήσεις του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η απρόσκοπτη ένταξη νέων μελών και η ύπαρξη ισχυρών δικλείδων ασφαλείας.

Στην 2η Διάταξη για τους φίλους/ες του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ψηφίστηκε η 1η πρόταση. Σύμφωνα με αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. διαμορφώνει ειδικό Μητρώο Φίλων σε εθνικό επίπεδο και ανά γεωγραφική ή κλαδική/θεματική διαίρεση. Η εγγραφή στο Μητρώο Φίλων γίνεται με απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου/της ενδιαφερόμενης προς οποιαδήποτε Οργάνωση Μελών, κεντρικό ή ενδιάμεσο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ή της ψηφιακής πλατφόρμας ή εφαρμογής του κόμματος.

Στην 3η Διάταξη ψηφίστηκε η 1η πρόταση, σύμφωνα με την οποία η συγκρότηση εδαφικής Ο.Μ. με αναφορά σε υποδημοτική χωρική ενότητα ή κλαδικής/ομοιοεπαγγελματικής Ο.Μ., σε χώρο όπου υπάρχει και λειτουργεί ήδη άλλη Ο.Μ., γίνεται με πρωτοβουλία τουλάχιστον 8 μελών και για την ίδρυσή της ενημερώνεται η οικεία Νομαρχιακή Επιτροπή ή, αν δεν υπάρχει, η Κεντρική Επιτροπή. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ή η προϋφιστάμενη Ο.Μ. έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά της δημιουργίας της Ο.Μ. στην Κεντρική Επιτροπή εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης. Η Κ.Ε. αποφασίζει οριστικά.

Στην 4η Διάταξη ψηφίστηκε η 2η πρόταση, σύμφωνα με την οποία η θητεία των οργάνων της Ο.Μ. έχει διετή διάρκεια.

Στην 5η Διάταξη ψηφίστηκε η 2η πρόταση, όπου για τη Νομαρχιακή Επιτροπή καθορίζεται ότι εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από το σύνολο των μελών των Ο.Μ. του αντίστοιχου νομού, με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στο εσωτερικό της. Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκλέγει Συντονιστικό  Όργανο, συντονιστή/τρια και αναπληρωτή συντονιστή/στρια. Ταυτόχρονα διατηρείται η νομαρχιακή συνδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των μελών των Ο.Μ. του αντίστοιχου νομού.

Στην 6η Διάταξη ψηφίστηκε η 1η πρόταση για τη συγκρότηση τμημάτων και θεματικών επιτροπών. Σύμφωνα με αυτή, η Κεντρική Επιτροπή ορίζει δύο μέλη της ως συντονιστή/τρια και αναπληρωτή/τρια συντονιστή/τρια. Με εισήγησή τους που εγκρίνεται από την Πολιτική Γραμματεία ορίζεται η Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 άτομα. Εκτός των μελών της Κ.Ε., η Γραμματεία του Τμήματος καλεί κατά την κρίση της να συμμετέχουν σε αυτό μέλη και φίλοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: α) εξειδικευμένοι/ες επιστήμονες-επαγγελματίες του συγκεκριμένου πεδίου, β) εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από το συγκεκριμένο πεδίο, γ) εκπρόσωποι κοινωνικών κινημάτων των συγκεκριμένων πεδίων, δ) ad hoc προσωπικότητες από το συγκεκριμένο πεδίο.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των Τμημάτων συγκροτούνται και λειτουργούν, έπειτα από ανοιχτό κάλεσμα της Γραμματείας του Τμήματος και μία ή περισσότερες διαρκείς θεματικές ομάδες διαβούλευσης κάθε Τμήματος, στις οποίες συμμετέχουν ελεύθερα, με βάση τα ενδιαφέροντά τους, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος. Οι ομάδες αυτές είναι ανοιχτές, συγκεντρώνονται και λειτουργούν με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος και οι προτάσεις τους αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση των επεξεργασιών του Τμήματος. Οι επεξεργασίες των Τμημάτων και των Επιτροπών καθίστανται πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μετά την έγκρισή τους από την Κ.Ε. ή από την Π.Γ. αν υπάρχει ανάγκη άμεσης τοποθέτησης του κόμματος.

Στην 7η Διάταξη ψηφίστηκε η 1η πρόταση, σύμφωνα με την οποία μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε απαιτείται συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., το οποίο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, β) εκπροσώπους εκλεγμένους απευθείας από τα μέλη του κόμματος ανά περιφέρεια ανάλογα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων της οικείας περιφέρειας, γ) τους/τις υπουργούς και υφυπουργούς, τους/τις γενικούς/ές και ειδικούς/ές γραμματείς, τους/τις ευρωβουλευτές/τριες και τους/τις βουλευτές/τριες που είναι μέλη του κόμματος, δ) τους/τις περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δημάρχους που είναι μέλη του κόμματος, ε) τους/τις εκλεγμένους/ες στα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και επιμελητήρια που είναι μέλη του κόμματος, στ) τους/τις συντονιστές/τριες των τμημάτων, ζ) εκπροσώπους της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Οι εκπρόσωποι ανά περιφέρεια εκλέγονται ταυτόχρονα με τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Ο.Μ. για το συνέδριο από ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλη την περιφέρεια.

Στην 8η Διάταξη ψηφίστηκε η 1η πρόταση, που καθορίζει ότι η ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων δεν αφορά τη σταυροδοσία κατά την εκλογή των οργάνων. Στα όργανα, ανεξαρτήτως σταυροδοσίας, θα υπάρχει ισάριθμη αντιπροσώπευση φύλων με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που την εφαρμόζει.

Στην 9η Διάταξη για το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων ψηφίστηκε η 2η πρόταση, η οποία καθορίζει ότι με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του παρόντος καταστατικού δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα όργανα και τα αξιώματα του κόμματος έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του κόμματος στο αντίστοιχο επίπεδο (πανελλαδικά, περιφέρεια, νομός, Ο.Μ.). Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε ένα όργανο εκ των Κ.Ε., Ν.Ε. και Συντονιστικά των Ο.Μ. Μεταβατικά η διάταξη ισχύει από την πρώτη εκλογική διαδικασία των Ν.Ε. και των Συντονιστικών των Ο.Μ.