Αναφορά του Ζεϊμπέκ Χουσεΐν προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών για την ΔΗ.Κ.Ε.Ξ

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ)»

 Ο Βουλευτής Ξάνθης κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ καταθέτει αναφορά το με αρ. πρωτ. 15557/8-7-2021 έγγραφο της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες για την Ξάνθη» προς την Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. Στο παρόν έγγραφο ζητείται η αποστολή των οικονομικών στοιχείων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξάνθης από τον Δήμο Ξάνθης, ο οποίος από τον Ιούλιο του 2021 αρνείται την απόδοση των στοιχείων, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για την έγκριση της εκκαθάρισης της επιχείρησης.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

Ο καταθέτων Βουλευτής

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Επισυνάπτεται η Επιστολή.

                                                                 Ξάνθη, 8/7/21

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΠΟΠΗ

Σύμφωνα με  το αριθ.6/5-5-2021 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, Αριθ. Απόφασης 54 που αφορά την Έγκριση εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης», απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αποφασίστηκε η έγκριση εκκαθάρισης, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (ΔΗΚΕΞ) ορίζοντας τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης, για την παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που περιέρχονται στον Δήμο Ξάνθης, ώστε να προβεί στην απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Παρακαλούμε  να μας αποστείλετε όλα τα παρακάτω στοιχεία το συντομότερο δυνατόν:

  1. Επιχορηγήσεις από τον Δήμο Ξάνθης και άλλους δημόσιους φορείς από το 2000 έως και το 2011.
  2. Καταστατικό με τις τροποποιήσεις του.
  3. Δάνεια, τρόπος πληρωμής τους, εγγυητές δανείων, σκοποί δανείων με όλες τις αποφάσεις των οργάνων. (Διοικητικό συμβούλιο, Δημοτικό συμβούλιο)
  4. Οικονομικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων ανά χρονιά με τις ανάλογες αποφάσεις έγκρισης από τα αρμόδια όργανα.
  5. Κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δημοτικού σταθμού αυτοκινήτων το οποίο διαχειριζόταν η εν λόγω επιχείρηση.
  6. Σε ποιες εταιρείες συμμετείχε η επιχείρηση με ποιο ποσοστό με τις ανάλογες αποφάσεις.
  7. Ποιες οι υποχρεώσεις της επιχείρησης πριν την έναρξη της εκκαθάρισης σε δημόσιους οργανισμούς, ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και προμηθευτές.
  8. Απαιτήσεις της επιχείρησης σε τρίτους.
  9. Ισολογισμούς από το 2000 έως το 2011

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Γιώργος Χατζηθεοδώρου

Αριάνα Παπαϊωάννου

Νίκος Ανταμπούφης