Συνεδρίαση της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης

Óõíåäñßáóç ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ÓÕÑÉÆÁ, ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ìáñôßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σήμερα στις 19:30  στο ξενοδοχείο ΟΡΦΕΑΣ, συνεδριάζει η οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης. Καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι να δώσουν το παρόν, ώστε να κουβεντιάσουμε και να οργανώσουμε τη μεγάλη μάχη απέναντι στην επίθεση του νεοφιλελευθερισμού, στις 7 Ιούλη.

Απο το Γραφείο Τύπου