Απάντηση στην ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αρ. 431/21-10-15, με θέμα την επαναπρόσληψη απολυμένων εργαζομένων από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Σε απάντηση της υπ’ αρ. 431/21-10-2015 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ.Ε. Γιαννακίδης ,Χ. Ζεϊμπέκ, X. Καραγιαννίδης, Σ.Μπαλλής, Α. Καρα Γιουσούφ, Α. Καββαδία, Α.Παπαδόπουλος, Δ.Σεβαστάκη, Κ.Μπάρκας, Κ.Μορφίδης, Δ.Ρίζος, Χ.Καφαντάρη, Χ.Σιμορέλης, Κ. Ιγκλέζη, X. Κατσαβριά-Σιωροπούλου, Μ.Μουσταφά, με θέμα:«Σχετικά με το αίτημα επαναπρόσληψης απολυμένων εργαζομένων από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ» σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος (Αναθεώρηση 2001) «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις.Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως o νόμος ορίζει. O νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης».  Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει». Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων καθίσταται σαφές ότι η Διοίκηση οφείλει να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς συμμόρφωση προς το διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων. Όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά περί συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την 7711/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Χριστόφορος Βερναρδάκης