Παρασκευή , 20 Ιούλιος 2018
Αρχική / Slider / Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Κατατέθηκε στη Βουλή -Τι περιλαμβάνουν τα 140 άρθρα

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Κατατέθηκε στη Βουλή -Τι περιλαμβάνουν τα 140 άρθρα

Για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις». (Πολυνομοσχέδιο)

Το Πολυνομοσχέδιο αποτελείται από 140 άρθρα.  Ασχολείται με  τα εξής  βασικά πεδία:

 • Οργανωτικά ζητήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ Βαθμού
 • Οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα
 • Εργαζόμενοι
 • Διευκόλυνση των πολιτών (Μητρώο Πολιτών)

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η διακριτή παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας  των ΔΕΥΑ, (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης), που αναπτύσσεται με  σειρά διατάξεων στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου. Μια, κομβικής σημασίας, αλλαγή επιχειρείται με το Μητρώο Πολιτών, προκειμένου να λειτουργήσει ψηφιακή βάση δεδομένων η οποία θα συνδέει υπηρεσίες (όπως  τα ληξιαρχεία και τα δημοτολόγια) για να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές επαφές των πολιτών με το δημόσιο και τη διεπαφή των υπηρεσιών του δημοσίου για τη συλλογή πιστοποιητικών και εγγράφων από πολλαπλές πηγές. Τέλος,  το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων που κρίθηκε σκόπιμο να εισαχθούν σε αυτό για να διευθετηθούν, όπως Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις.  Στις άλλες διατάξεις εντάσσεται και η ρύθμιση για τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών, όπου δίνεται η δυνατότητα δραστηριοποίησης και ιδιωτών, προκειμένου να υποστηριχθεί η προώθηση των κέντρων, καθώς παρατηρείται μεγάλη υστέρηση σε αυτό το πεδίο.

Ιστορικό: Τον Νοέμβριο του 2016 η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ανέλαβε να διαχειριστεί το σχέδιο νόμου, για το οποίο είχε ήδη  προηγηθεί δημόσια διαβούλευση. Επακολούθησε μια διαδικασία επικαιροποίησης, με ορισμένα άρθρα να προωθούνται στο μεταξύ μέσω άλλων σχεδίων  νόμου, λόγω προθεσμιών που έπρεπε να τηρηθούν. Μετά από αναγκαίες προσθήκες, οι οποίες προέκυψαν από πρόσθετη επεξεργασία, αλλά και από τις συναντήσεις  με τους εμπλεκόμενους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το νομοσχέδιο έλαβε την τελική μορφή του με πλήθος πρόσθετων, εντελώς νέων, άρθρων. Ακολούθησε μια ενδελεχής εξέτασή του από το ΓΛΚ και τελικά κατατέθηκε στη Βουλή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΥΑ: Το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης χρονολογείται από το 1980. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού ήταν αναντίρρητη, παρά τις ενδιάμεσες παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Για το θέμα έγιναν συζητήσεις  με εκπροσώπους και των διοικήσεων και των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, με τις νέες διατάξεις:

 • Προβλέπεται ρητά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας τους
 • διευκολύνεται η αξιοποίηση νέων επενδυτικών – χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Ορίζεται η δυνατότητα συμμετοχής τους σε όργανα χάραξης πολιτικής, αφού αντιμετωπίζονται πλέον ως διαχειριστές των υδάτων και όχι ως χρήστες.
 • Αλλάζει η σύνθεση των ΔΣ ώστε να γίνει αντιπροσωπευτικότερη (συμμετοχή εκπροσώπου και της μειοψηφίας του Δημ. Συμβουλίου, εργαζομένων κ.α.).
 • Εναρμονίζεται η διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των ΔΕΥΑ βάσει της θεσμοθετημένης αρχής της «ανάκτησης του κόστους του νερού» και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα θέσπισης «κοινωνικού» τιμολογίου για ευπαθείς ομάδες.
 • Λύνονται χρόνια προβλήματα που λειτουργούσαν σε βάρος των εργαζομένων, μισθολογικά και άλλα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

Οι πολυάριθμες  διατάξεις  του δεύτερου μέρους του πολυνομοσχεδίου αντιμετωπίζουν επιμέρους ζητήματα που έχουν τεθεί από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Ρυθμίζονται οικονομικά και λειτουργικά θέματα, όπως και ιδιαίτερης σημασίας θέματα των εργαζομένων. Οι θετικές διατάξεις είναι πολλές. Ανάμεσά τους:

 • Μεταφορά στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ν.π.δ.δ. , ν.π.ι.δ. και λοιπούς φορείς αυτών, μαζί με το προσωπικό, με την υποχρέωση της αδιάλειπτης προσφοράς των υπηρεσιών που παρέχονται.
 • Δίνεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης με δόσεις οφειλών προς τους ΟΤΑ, οι οποίες προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν. Μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.
 • Καταβολή αντιμισθίας στους Αντιδημάρχους και παροχή αποζημίωσης συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στα συμβούλια, υπό προϋποθέσεις. Λύνονται έτσι προβλήματα άσκησης καθηκόντων και συμμετοχής για δήμους μεγάλης γεωγραφικής έκτασης κλπ.
 • Παροχή κινήτρων (σίτιση, στέγαση) από παραμεθόριους και νησιωτικούς ΟΤΑ, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, τους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των ανάλογων πόρων.
 • Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας, λύσης και εκκαθάρισης νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Με επιπρόσθετη δυνατότητα μεταφοράς, υπό προϋποθέσεις, του αντίστοιχου προσωπικού.
 • Διευκόλυνση της εξόφλησης οφειλών πολιτών προς τους ΟΤΑ (τμηματικές καταβολές, κλιμακωτή περικοπή προσαυξήσεων).
 • Διευκόλυνση των δημοτών στις συναλλαγές τους με τους ΟΤΑ, μέσω της καθιέρωσης δυνατότητας πληρωμής μέσω POS και ηλεκτρονικής τραπεζικής.
 • Περαιτέρω στήριξη των ΟΤΑ, μα και ενίσχυση των δημόσιων εσόδων, μέσω της απαλλαγής των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, έως την 30η Νοεμβρίου 2014, οφειλών των δήμων και των περιφερειών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης εξόφλησης.
 • Στήριξη της λειτουργίας μικρών δήμων με την παροχή της δυνατότητας να καλύψουν κενά στα ανταποδοτικά τους έσοδα (πχ λόγω μικρού πληθυσμού), από άλλα και μη προορισμένα για ειδικό σκοπό έσοδά τους.
 • Απόδοση χρηματικών διαθεσίμων από τον λογαριασμό «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

 • Διασφάλιση Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους των ΟΤΑ. Θέσπιση της υποχρεωτικότητας παροχής τους, πρόβλεψη κυρώσεων για τα όργανα των ΟΤΑ που θα παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις, ένταξη στις σχετικές διατάξεις όλων των ειδικοτήτων που χρειάζονται ΜΑΠ, πρόβλεψη και νέων ΜΑΠ (ιματισμός κα) για ειδικότητες όπου αυτά είναι απαραίτητα.
 • Προβλέψεις για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ειδικότητες εργαζομένων των ΟΤΑ που αυτονόητα θα έπρεπε ήδη να το λαμβάνουν.
 • Δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. που απασχολείται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ώστε να μετατραπούν από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.
 • Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών – Άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα.
 • Διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης καταβολής της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
 • Παράταση των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚHΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΔΗΦ) και Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού των προγραμμάτων αυτών.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το «Μητρώο Πολιτών», είναι μια στρατηγική επιλογή, μέσω της οποίας  απλουστεύονται και αυτοματοποιούνται διαδικασίες που εφαρμόζονται στους Δήμους για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Με την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, γίνεται δυνατή η κατάργηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται  μετά από αίτηση του πολίτη για χρήση αυτών σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υπηρεσίες, όπως το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο θα μπορούν να «επικοινωνούν», ώστε υπηρεσίες του Δημοσίου να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες που τώρα απαιτούνται να προσκομιστούν από τον ίδιο τον πολίτη. Ταυτόχρονα θα έχει και ο ίδιος ο πολίτης πρόσβαση στα στοιχεία που τον αφορούν.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Συστήνεται Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας, στην αρμοδιότητα της οποίας θα ενταχθεί η υφιστάμενη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για μια κίνηση στρατηγικής διάκρισης της του τομέα της ιθαγένειας για την επίτευξη και τη διεύρυνση της αποστολής της. Θα επιτρέψει ταχεία λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Επειδή η ενεργοποίηση των ΟΤΑ για την ανάπτυξη τέτοιων Κέντρων έχει υπάρξει, έως σήμερα, εξαιρετικά περιορισμένη και επειδή η επιλογή της μετά θάνατον διάθεσης του σώματος αποτελεί ενάσκηση ατομικού δικαιώματος.
 • Διευκολύνεται η πληρωμή Κοινωνικών Προγραμμάτων από την ΕΕΤΑΑ («Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), με την κατάργηση γραφειοκρατικών απαιτήσεων.
 • Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον χρόνο και τόπο τέλεσης των πολιτικών γάμων μέσω μίας ικανής διεύρυνσης αυτού, με απόφαση του κάθε Δημάρχου.

 

 

 

 

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο